Bostadsrättsföreningar som planerar att hålla sin stämma snart står inför en del utmaningar. Däribland de begräsningar som finns gällande antalet deltagare.

Den tillfälliga stämmolagen som infördes år 2020 möjliggjorde bl.a. att föreningar kunde hålla stämmor utan fysisk närvaro samt att kunna genomföra poströstning. (Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.) Den lagen upphörde vid årsskiftet 2021/22, vilket innebär att föreningsstämmor numera endast får genomföras enligt ordinarie regler, dvs. enligt Bostadsrättslagen och stadgarna. Regeringen har dock nu föreslagit att stämmolagen återinförs från den 1 mars 2022, det blir därmed ett ”glapp” för januari och februari månad.

Om styrelsen väljer att hålla en stämma där medlemmarna kan närvara behöver styrelsen ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd, däribland om att alla vuxna uppmanas att undvika trängsel och hålla avstånd.

Om stämman hålls i en hyrd lokal gäller från och med den 19 januari 2022 även ett maxantal på 20 närvarande personer (tidigare max 50 personer). Om stämman däremot kan hållas i föreningens egna lokaler gäller inte begränsningen på 20 personer, men däremot måste styrelsen planera för att kunna genomföra stämman på ett smittosäkert sätt.

Styrelsen kan rekommendera sina medlemmar att endast en från varje hushåll närvarar vid stämman. Ett annat alternativt är att hålla stämman utomhus. Om den ska hållas utomhus är det troligt att förbipasserande personer hör vad som avhandlas, och därmed behöver stämman besluta att utomstående har rätt att närvara vid stämman eller på annat sätt följa förhandlingarna.

Om det inte ställs något närvarokrav i stadgarna kan en föreningsstämma hållas med endast några få personer närvarande. Om föreningen dock upplever att det är omöjligt att hålla en stämma på ett smittosäkert sätt, så kan styrelsen som ett sista utväg besluta att skjuta fram stämman. Om stämman hålls vid ett senare tillfälle än vad stadgarna medger så måste kallelsen skickas per post, enligt Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Även om stämman skjuts upp är det dock viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen i tid. Det är även lämpligt att även revisionen är genomförd och revisionsberättelsen är klar.
Genom att Stämmolagen återinförs fr.o.m. 2022-03-01 så kan föreningarna vid behov därefter ha stämmor utan fysisk närvaro samt att kunna genomföra poströstning.