Information om poströstning

Riksdagen beslutade i april 2020 om en tillfällig lag att gälla mellan perioden 15 april – 31 december 2020 som ger möjlighet att hålla föreningsstämmor med poströstning.

I korthet innebär den tillfälliga lagen

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om att fler kan vara ombud än de som är angivna i stadgarna. Oftast är det endast make/maka, sambo och annan medlem.

 • Att ombudet ska kunna ha fler fullmakter, alltså företräda mer än en medlem, än vad lag och stadgar tillåter. Normalt får ombud endast företräda en medlem om inte annat anges i stadgarna.
 • Att poströstning ska tillåtas. Det har inte varit tillåtet i bostadsrättsföreningar tidigare.

Riksdagen beslutade senare om ytterligare lagändringar att gälla from 18 maj 2020 och förlängde också perioden för den tillfälliga lagen att omfatta hela år 2021.

Med de nya lagändringarna är det möjligt att genomföra stämmor enbart med poströstning helt utan fysiskt deltagande. Det ställs vissa krav.

Här är de viktigaste förändringarna som gäller från den 18 maj 2020 och fram till 31december 2021.

För att föreningen ska kunna hålla en stämma enbart digitalt eller enbart genom poströstning krävs först och främst att styrelsen beslutar att stämman ska hållas på just det sättet.
 

Digital stämma i kombination med poströstning

 • Om det är en digital stämma som ska hållas behöver styrelsen också besluta om att andra än medlemmar ska ha rätt att följa stämman. Tidigare var det stämman som beslutade om detta, men det kan alltså styrelsen göra nu.
 • Om styrelsen beslutar att hålla stämman elektroniskt måste den även erbjuda möjligheten att poströsta för dem som inte kan närvara digitalt. Stämman kan dock hållas enbart digitalt utan poströstning men det förutsätter att samtliga medlemmar är överens om det.

Ren poströstningsstämma

 • Vid enbart poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. Därför ska medlemmarna kunna lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Svaren, det vill säga upplysningarna, ska hållas tillgängliga för medlemmarna och skickas till den medlem som begärt upplysningar senast fem dagar innan stämman. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna publiceras där.
   
 • Förslag om medrevisor, auktoriserad eller godkänd revisor, enligt lagen om ekonomiska föreningar, och särskild granskare får bara beslutas ifall förslag om något av detta finns med i kallelsen till en poströstningsstämma.
   
 • Vid poströstning måste poströstningsformuläret göra det möjligt för medlemmarna att ta ställning till om ett eller flera beslut inte ska behandlas på stämman, utan istället bordläggas till en senare stämma. För att skjuta upp beslut räcker det att en tiondel av samtliga röstberättigade röstar för det. Om beslut skjuts upp till en stämma vid ett senare tillfälle ska den stämman vara en fysisk stämma alternativt digital stämma i kombination med poströstning. Om en förening vill slippa poströstningsförfarandet i samband med en digital stämma behöver samtliga medlemmar vara överens om att utesluta den möjligheten.
   
 • Poströsterna ska vara inlämnade senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.
   

Protokollet från poströstningsstämman måste innehålla uppgifter om antalet röster för eller emot ett förslag samt hur många som avstod från att rösta.