Miljö- & Kvalitetspolicy

För en god sak

När du väljer Sweax vill vi att du ska få en fastighetsförvaltare som är pålitlig, ansvarsfull och tar hänsyn till dina unika behov. Du ska också kunna känna dig trygg i att du gör en god sak för miljön. Därför arbetar vi med ISO-certifieringar – en kvalitetsstämpel enligt internationell standard.

CERTIFIERAD
ISO 9001

Det här är en form av ISO-certifiering som visar att vi uppfyller kraven i den aktuella standarden för bland annat kundfokus och förbättringsarbete.

 • Vi arbetar med kundenkäter och tar alltid hjälp av en extern part för att utvärdera kundnöjdheten.
 • Vi tillser att större uppdrag av engångskaraktär utvärderas i enkätform. Som beställare får du ett frågeformulär efter utfört arbete där du fyller i hur du upplevde kvalitén.
 • Varje månad gör vi en egenkontroll för att säkerställa att vi utfört våra uppdrag enligt avtal. Kontrollen omfattar var och en av våra kundansvariga medarbetare. Vi hanterar eventuella avvikelser snarast via en åtgärdsblankett, där närmaste chef får ta del av informationen.
 • Vid minst ett tillfälle per år ska Sweax genomföra kvalitetsbesiktningar tillsammans med dig som kund.

Läs mer om ISO 9001 på www.sis.se

CERTIFIERAD
ISO 14001

Den här ISO-certifieringen är en intäkt på att vi arbetar aktivt för miljön enligt särskilda mål och ledningssystem.

 • Vi granskar och dokumenterar vilka krav eller önskemål du har som kund när det gäller miljöpåverkan. Vi vill kunna leverera de tjänster du beställer på ett miljösäkert sätt.
 • I företagets fortsatta utveckling ska vi ta största möjliga hänsyn till miljön. Vi ska välja leverantörer, teknisk utrustning, maskiner, fordon, kemikalier, drivmedel och andra produkter som är så resurssnåla och miljövänliga som möjligt.
 • Vi ska effektivisera våra transporter i syfte att motverka föroreningar. Inom tre år ska ingen av våra drivmedelsburna maskiner och inget av våra bränsledrivna fordon vara äldre än tio år.
 • Vi ska ständigt förbättra och utvärdera verksamheten och miljöledningssystemet utifrån eventuella avvikelser.

Läs mer om ISO 14001 på www.sis.se

INTEGRITETSPOLICY & ANPASSNING
TILL GDPR

På Sweax AB värnar vi om er personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också era rättigheter och hur ni kan göra dem gällande.

Det är viktigt att ni tar del av och förstår integritetspolicyn och känner er trygg i vår behandling av era personuppgifter. Som kund, boende, personal eller leverantör/samarbetspartner skall ni känna er trygga med att Sweax som bolag har vidtagit de åtgärder som krävs för att bemöta de krav som ställs i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

Ni är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Ladda ner Sweax Integritetspolicy & anpassning till GDPR

Kvalitetspolicy

Sweax AB som företag och därmed var och en av de anställda skall sträva efter att förstå och möta kundernas krav och förväntningar på totalkvalitet.

Detta innebär att:
• Kundernas krav och förväntningar är väl kända och dokumenterade
• Varje medarbetare skall ha rätt kompetens, utbildning och resurs för sin uppgift

Företaget och medarbetare skall ha en nära dialog med kunder, underentreprenörer, leverantörer och genom att sträva efter att förbättra och utveckla processer och arbetssätt skall uppfylla kundernas krav som framgår av gällande specifikationer och avtalade villkor.

Tjänster och material som Sweax AB tillhandahåller till kunderna skall:
• Utföras med högsta noggrannhet
• Uppfylla önskad och avtalad kvalité och tekniska krav
• Levereras i rätt tid och till överenskomna priser

Miljöpolicy Sweax AB

Sweax AB skall omsorgsfullt välja leverantörer, teknisk utrustning, maskiner, fordon, kemikalier och drivmedel för att så effektivt och resurssnålt som möjligt producera tjänster enligt våra beställares önskemål. Samtlig personal skall vara förtrogna med aktuella föreskrifter som rör hanteringen av miljöpåverkande ämnen och vätskor.

Sweax skall genom väl utarbetade rutiner;

 • Granska och dokumentera kunders krav/önskemål avseende miljöpåverkan inom ramen för beställda tjänster.
 • Sträva mot att alla funktioner gör rätt från början
 • Leverera tjänster enligt beställarens krav
 • Leverera på överenskommen tid
 • Ständigt förbättra och utvärdera verksamheten och miljöledningssystemet utifrån eventuella avvikelser

I företagets fortsatta utveckling skall största möjliga hänsyn tas till miljön. Miljöanpassade produkter skall prioriteras före likvärdiga mer miljöbelastande produkter. I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar, skall vi bland annat effektivisera användandet av våra transporter. Fordons och maskinparken skall vårdas och ges relevant service. VI ska eftersträva att våra drivmedelsburna maskiner eller drivmedelsburet fordon inte ska vara äldre än tio år.

Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av. Personal och kunder skall ständigt hållas underrättade om förändringar.

All personal skall visa ett personligt ansvar och intresse för miljön samt följa givna instruktioner och rutiner. Vårt miljöarbete skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.

Är du intresserad och vill veta mer?

Du kan antingen ringa oss på 018-65 12 80, maila till info(a)sweax.se eller klicka på knappen för att fylla i vårt kontaktformulär.

KONTAKTA OSS

018-65 12 80

07.00 – 16.00

info(a)sweax.se