Bostadsrättsföreningar har skyldighet att kontrollera radonhalterna i fastigheten.
Styrelser i bostadsrättsföreningar har enligt miljöbalken skyldighet att på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte för att undvika hälsoproblem för de boende, så kallad egenkontroll. Det innebär bland annat att man behöver skaffa sig en överblick av radonsituationen i sitt bostadshus.

Egenkontroll av radon, vi hjälper er mäta!
Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostaden inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. I många områden finns höga radonhalter och riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa.
Om man vid en mätning upptäcker att värdet överstiger riktvärdet måste man åtgärda det. Normalt mäter man med så kallade långtidsdosor under eldningssäsongen före 30:e april.

Hur ofta bör radonhalten mätas?
Det finns inget lagkrav som talar om hur ofta en mätning ska utföras. Har det gått mer än 10 år sedan radonmätning utförts och/eller om det genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att ny mätning utförs. Om man gjort åtgärder för höga halter, bör mätningar göras minst vart 5:e år för att kontrollera att åtgärderna har en bestående effekt.

Går det alltid att sänka radonhalten tillräckligt om man upptäcker höga radonhalter?
I de flesta fall kan radonhalten inomhus sänkas tillräckligt till rimliga kostnader och med ingrepp som knappast märks. Naturligtvis har fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna också en skyldighet att vidta åtgärder för att sänka alltför höga radonhalter till en acceptabel nivå. Kommunerna har ett ansvar enligt miljöbalken att kontrollera att fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna uppfyller kravet på egenkontroll.

Vi hjälper er mäta radonet, och det är en tjänst som ligger utanför ordinarie avtal.
Kontakta oss senast 31 jan 2022, antingen via info@sweax.se, 018-65 12 80 eller direkt till din förvaltare Linda Eskelius i Stockholm, Robin Folkesson i Norrtälje eller Leif Carlsson i Uppsala för mer information.